Showing the single result

Show sidebar
Close

Co giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Co giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan (21x16mm,27x16mm) gồm 2 đầu, một đầu nối với ống 21mm (hoặc 27mm),